کسب و کاری که جز پول سودی ندارد، یک تجارت ضعیف است. “هنری فورد”