کسب و کاری که جز پول سودی ندارد، یک تجارت ضعیف است. “هنری فورد”

کاتالوگ FUKA BIKE 2024

فوکا، 

دوچرخه ای که باور نمی کنید وجود داشته باشد.

دوچرخه سواری یک ورزش پرنشاط و یکی از مهیج ترین ورزش هاست که در حال حاضر در کشور ما نیاز به رشد و فرهنگ سازی دارد. این ورزش علاوه بر تاثیرات مستقیم بر روی سلامتی ، بر حفظ محیط زیست نیز تاثیر مثبت بسزایی دارد. در عصر ما تمام کارها به صورت مکانیزه انجام می شود بنابراین تحرک و فعالیت بدنی افراد نسبت به سابق کمتر شده است. با توجه به این امر دوچرخه سواری یکی از راه هایی است که می تواند شما را سریع تر به مقصد برساند و فعالیت بدنی شما را تامین کند و همچنین موجبات تفریح و سرگرمی شما را فراهم می آورد.
شرکت برسام تجارت هامرز با توجه به موارد ذکر شده افتخار دارد تا گامی در جهت سلامت شما هم وطن عزیز و حفاظت از محیط زیست بردارد. این شرکت با حمایت از دوچرخه سواران حرفه ای کشور گامی موثر در نهادینه کردن فرهنگ دوچرخه سواری برداشته است. امید است در آینده بتوانیم با تلاش بیشتر و شناخت نیاز جامعه در این امر، به کشورمان و شما هم وطن عزیز بیش از پیش خدمت کنیم.
برسام تجارت مفتخر است که رسالت خود را برای هموطنان عزیزمان به انجام رسانیده و همواره کوشیده تا با ارائه دوچرخه هایی که از استاندارد جهانی برخوردار اند، به رشد این رشته ورزشی مهیج در کشور کمک کند.

کاتالوگ FUKA BIKE 2023

فوکا، 

دوچرخه ای که باور نمی کنید وجود داشته باشد.

Mountain Sport

هیچ وسیله ورزشی جای سواری بر روی یک دوچرخه کوهستان با کیفیت را برای شما پر نخواهد کرد. از گشـت شـهری گرفتـه و مسـیر هـای ناهمـوار کوهستانی، تـا جـاده هـای باریـک جنگلـی بـا دوچرخـه Mountain Sport  برند فوکا تجربـه ای فـوق العاده خواهــد بــود. ســواری بــا ایــن دوچرخــه های چنــد منظــوره سریع و تطبیق پذیر با انواع مسیرهای خاکی، آسفالت و سنگ فرش شهری  را مــی توانیــد بــه برنامــه روزانــه ورزشــی خــود اضافــه کنیـد. سیسـتم تعلیـق در جلـو و فرمـان تخـت و همچنیـن استفاده از لـوازم اصلی بکار رفته در تولید این دوچرخه کوهسـتان، آن را بـرای یـک سـواری نسبت به رقبای خود متمایز نموده است .