کسب و کاری که جز پول سودی ندارد، یک تجارت ضعیف است. “هنری فورد”

کاتالوگ FUKA BIKE 2023

فوکا، 

دوچرخه ای که باور نمی کنید وجود داشته باشد.

Mountain Sport

هیچ وسیله ورزشی جای سواری بر روی یک دوچرخه کوهستان با کیفیت را برای شما پر نخواهد کرد. از گشـت شـهری گرفتـه و مسـیر هـای ناهمـوار کوهستانی، تـا جـاده هـای باریـک جنگلـی بـا دوچرخـه Mountain Sport  برند فوکا تجربـه ای فـوق العاده خواهــد بــود. ســواری بــا ایــن دوچرخــه های چنــد منظــوره سریع و تطبیق پذیر با انواع مسیرهای خاکی، آسفالت و سنگ فرش شهری  را مــی توانیــد بــه برنامــه روزانــه ورزشــی خــود اضافــه کنیـد. سیسـتم تعلیـق در جلـو و فرمـان تخـت و همچنیـن استفاده از لـوازم اصلی بکار رفته در تولید این دوچرخه کوهسـتان، آن را بـرای یـک سـواری نسبت به رقبای خود متمایز نموده است .